Hướng dẫn active MonsterInsight Pro – Google Analytics for WordPress by MonsterInsights

Đầu tiền bạn cần mở file sau: (nhớ mở file bằng notepad hoặc notepad++)

google-analytics-premium/includes/admin/licensing/license-actions.php

Tìm đến dòng public function verify_key() (ở dòng thứ 179)

Bạn sẽ thấy dòng code sau:

$verify = $this->perform_remote_request( 'verify-key', array( 'tgm-updater-key' => trim( $_POST['monsterinsights-license-key'] ) ) );

Thay nó bằng

$verify = new stdClass();
$verify->type = "pro";

Tiếp theo tìm dòng public function validate_key (ở dòng thứ 262) và chèn thêm đoạn code này ngay ở dưới

if ( ( ! empty( $this->key ) ) && $forced ) {
   $key = '';
   if ( ! empty( $validate->key ) ) {
     $key = $validate->key;
   } else {
     $key = $this->key;
   }
   delete_transient( '_monsterinsights_addons' );
   monsterinsights_get_addons_data( $key );
   $this->success[] = esc_html__( 'Congratulations! Your key has been refreshed successfully.', 'google-analytics-for-wordpress' );
}
return;

Bây giờ bạn có thể dùng bấy kì key nào để active plugin ( dài hơn 10 ký tự là được)

Tìm dòng public function deactivate_key() (ở dòng 428)

Và thêm đoạn code này ở dưới

if ( is_multisite() && is_network_admin() ) {
   update_site_option( 'monsterinsights_license', array() );
} else {
   update_option( 'monsterinsights_license', array() );
}
return;

Tiếp theo đi đến đường dẫn sau:

google-analytics-premium/includes/admin/api-auth.php tìm dòng function get_route ( ở dòng 526) thêm đoạn code sau

return str_replace( ‘{type}’, ‘lite’, $route );

 

Bây giờ bạn có thể dùng bấy kì key nào để active plugin ( dài hơn 10 ký tự là được)

 

 

 

Có thể bạn nên xem:

 • MonsterInsights Pro – Google Analytics Premium
  Ngày đăng:30/03/2020

  Grow Your Business along Confidence It’s Easy according to Double Your Traffic yet Sales When You Know Exactly How People had then Use Your Website. MonsterInsights suggests ye the Stats so Matter! How Does MonsterInsights Work? MonsterInsights makes such “effortless” according to appropriate join you WordPress website including Google Analytics, therefore ye be able begin …

  4,625,000đ
  Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.