Hướng dẫn active MonsterInsight Pro – Google Analytics for WordPress by MonsterInsights

Đầu tiền bạn cần mở file sau: (nhớ mở file bằng notepad hoặc notepad++)

google-analytics-premium/includes/admin/licensing/license-actions.php

Tìm đến dòng public function verify_key() (ở dòng thứ 179)

Bạn sẽ thấy dòng code sau:

$verify = $this->perform_remote_request( 'verify-key', array( 'tgm-updater-key' => trim( $_POST['monsterinsights-license-key'] ) ) );

Thay nó bằng

$verify = new stdClass();
$verify->type = "pro";

Tiếp theo tìm dòng public function validate_key (ở dòng thứ 262) và chèn thêm đoạn code này ngay ở dưới

if ( ( ! empty( $this->key ) ) && $forced ) {
   $key = '';
   if ( ! empty( $validate->key ) ) {
     $key = $validate->key;
   } else {
     $key = $this->key;
   }
   delete_transient( '_monsterinsights_addons' );
   monsterinsights_get_addons_data( $key );
   $this->success[] = esc_html__( 'Congratulations! Your key has been refreshed successfully.', 'google-analytics-for-wordpress' );
}
return;

Bây giờ bạn có thể dùng bấy kì key nào để active plugin ( dài hơn 10 ký tự là được)

Tìm dòng public function deactivate_key() (ở dòng 428)

Và thêm đoạn code này ở dưới

if ( is_multisite() && is_network_admin() ) {
   update_site_option( 'monsterinsights_license', array() );
} else {
   update_option( 'monsterinsights_license', array() );
}
return;

Tiếp theo đi đến đường dẫn sau:

google-analytics-premium/includes/admin/api-auth.php tìm dòng function get_route ( ở dòng 526) thêm đoạn code sau

return str_replace( ‘{type}’, ‘lite’, $route );

 

Bây giờ bạn có thể dùng bấy kì key nào để active plugin ( dài hơn 10 ký tự là được)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.